Dattatreya beautiful song forever

 Dattatreya Beautiful Song Forever

 Guru dev Datta


                                  JAGAMUKI  PRABHUVE  SRIDATTA  DAIVAM 

                                     JAGADODARAKA  SRI PADA RAJAM

                                 JAGAMUKI  PRABHUVE  SRIDATTA  DAIVAM 

                                    JAGADODARAKA  SRI PADA RAJAM

                                  DIGAMBARA  DATTA  DIGAMBARA  DATTA

                                       SIVA  SAKTI RUPA  SRI  DATTA  SARAM

                                       SRIPADAVALLABHA  SUNDARA  SARAM

                                          RAJA SARMA SUMATI TANAYA  

                                          BALA SRIPADA SRI GURU DATTA

                                            ANANTA RUPA ADBUTA CHARITA 

                                          JAI JAI SRIPADA SRIGURU DATTA

                                 DIGAMBARA  DATTA  DIGAMBARA  DATTA

                                DIGAMBARA  DATTA  DIGAMBARA  SRIGURU DATTA

                                    AVADUTA CHINTA  DATTA DIGAMBARA

                                         SRIGURU DATTA  OMKARA

                  KARUNA RASA NETRAYA ADI MADYANTA RAHITAYA

                         DIGAMBARA  DATTA  DIGAMBARA  DATTA

                       JAGAMUKI  PRABHUVE  SRIDATTA  DAIVAM 

                                 JAGADODARAKA  SRI PADA RAJAM

                                SRI PADA RAJAM SARAAM SARANAM

                              SRI PADA RAJAM SARAAM SARANAM

                               SRI PADA RAJAM SARAAM SARANAM

Related Posts

Dattatreya beautiful song forever
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

Powered by Blogger.